ข้อมูลด้านการบริหาร  

ผู้รับใบอนุญาต นางสุทธินันท์ โลจายะ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอก ภาษาไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน

 

ผู้จัดการ นางฉวีวรรณ ควรแสวง

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 20  มิถุนายน พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

 

ผู้อำนวยการ ดร. ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน

 
   

 

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com