ข้อมูลทั่วไป

 1.1 โรงเรียนอำนวยวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาขนาดใหญ่ สหศึกษาไป - กลับ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ 60 ตารางวา 

เป็นที่ดินของราชพัสดุ เลขที่ 5224

 1.2 ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130   

โทรศัพท์ 0-2818-5022-3 โทรสาร 0-2463-6688 website www.amnuayvidhya.ac.th 

 1.3 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
 1.4 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2481
 1.5 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล (2 ขวบ)  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                          
                                _____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

      

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com