วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา   

          โรงเรียนอำนวยวิทย์มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ดังนี้

(1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันสอดคล้อง
กับหลักสูตร และแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

(2) เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองประเทศ
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ

ในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมกับวัย

(3) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ความสนใจเฉพาะเรื่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ให้สามารถเป็นเยาวชนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 
และสามารถยึดเป็นอาชีพได้

(4) เพื่อให้บริการด้านวิชาการ และบริการอื่น ๆ แก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียน  และชุมชน

 

ปรัชญา 

          โรงเรียนอำนวยวิทย์ได้กำหนดปรัชญาในการจัดการศึกษาว่า “สิกฺขกาโม ภวํ  โหติ” ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ
โดยที่คณะผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเรื่อง “การบริหารโรงเรียน”  ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการอบรมครั้งนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร ได้กล่าวในหลักการที่ว่า โรงเรียนต้องมีปรัชญา และนโยบายเป็นของตนเอง
พร้อมทั้งได้อธิบายถึงความสำคัญไว้อย่างกระจ่างชัด ดังนั้น หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วคณะผู้บริหารจึงได้เข้าปรึกษากับ
ท่านเจ้าคุณราชธรรมวิสารท เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนมาตั้งแต่ต้น โดยเล่าถึงความประสงค์
ให้ทราบ ท่านเจ้าคุณฯ จึงได้มอบปรัชญาให้แก่โรงเรียนคือ

“สิกขกาโม ภวํ  โหติ” แปลว่า “ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ”

 

วิสัยทัศน์  

          มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และดำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

โรงเรียนอำนวยวิทย์กำหนดพันธกิจในการจัดการศึกษาไว้ดังนี้

          1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
          2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่สำคัญ และมีทักษะการเรียนรู้
          3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะในการดำรงชีวิต และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
          4.พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับความรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          5.พัฒนาครูให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
          6.ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และการบริการให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
          7.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโดยคำนึงถึงภาพรวมของทั้งโรงเรียน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
          8.ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

เป้าหมาย

          โรงเรียนอำนวยวิทย์กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาไว้ดังนี้

          1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
          2.ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
          3.ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          4.ผู้เรียนชื่นชม ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย สืบสานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
          5.ผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์
และสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม
          6.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
          7.ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ รู้จักวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รู้จักใช้สิ่งที่เรียนมาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
          8.ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
          9.ผู้เรียนมีทักษะการคิดอันประกอบด้วย การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม
         10.ผู้เรียนมีทักษะการร่วมมือทำงาน มีทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความสามารถในการปรับตัว
         11.มีความเป็นผู้นำ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนรู้จักเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของตนเอง
         12.โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ชุมชนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
         13.ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา
         14.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและใช้แหล่งเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง
         15.โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         16.โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเด่นชัด
         17.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
         18.ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com