ประวัติความเป็นมา  

          โรงเรียนอำนวยวิทย์เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ผู้ก่อตั้งคือ นายคล้าย พงษ์เวช
อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสามัญศึกษา และนายชิต รัศมิทัต อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดทรงธรรมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้
โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากรัฐบาลสมัยนั้น
          

          ในระยะแรกโรงเรียนอำนวยวิทย์ยังไม่มีบริเวณและอาคารเรียน เพราะท่านทั้งสองได้รับการขอร้องจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในเวลากระชั้นชิด แต่ด้วยความกรุณาของท่านเจ้าคุณธรรมวิสารท เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร ในขณะนั้นโดยท่านอนุญาตให้ใช้
ศาลาการเปรียญของวัดเป็นอาคารเรียนไปพลางก่อน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปิดเรียนได้ทันในต้นปีการศึกษา  และปรากฏว่าในปีแรก
ของการก่อตั้งมีนักเรียนจำนวน 84 คนมีครูจำนวน 4 คน ครูใหญ่คนแรกคือนางสาวมาลี จันทนกนิษฐ์ ชั้นที่เปิดสอนคือ ชั้นมูล (เตรียมประถม)
กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างละ 1 ชั้นเรียน แล้วจึงขยายเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ มา

 

.ศ. 2483

          นายชิต รัศมิทัต ได้โอนตำแหน่งราชการไปอยู่กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้นายคล้าย พงษ์เวช  ดำเนินการแต่ผู้เดียว
ซึ่งต่อมานายคล้าย พงษ์เวช ได้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณหน้าวัดทรงธรรมวรวิหาร (ที่ตั้งของโรงเรียนของอำนวยวิทย์ในปัจจุบัน) และ
ได้สร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียนขึ้นเป็นหลังแรกแล้วย้ายนักเรียนส่วนหนึ่งไปเรียน ส่วนที่เหลือยังคงเรียนอยู่ที่
ศาลาการเปรียญหลังเดิมบ้าง บางส่วนต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ้าง ตามศาลาหลังอื่น ๆ บ้าง ตามที่ท่านเจ้าอาวาส
ได้กรุณา เมื่อนางสาวมาลี จันทนกนิษฐ์ ได้ถึงแก่กรรมจึงได้มีการแต่งตั้งนายสกนธ์ พูนจำเนิน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและครูใหญ่แทน      

 

.ศ. 2485

          เนื่องด้วยผลการเรียนของนักเรียนปรากฏผลดีเป็นที่นิยมแก่ประชาชนทั่วไปในอำเภอพระประแดงและ
อำเภอใกล้เคียง ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงให้การรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล                                                                                

 

พ.ศ. 2495

          การที่โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล นับเป็นหลักประกันความมั่นคงและได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ปกครองเป็นอันมาก ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกจนต้องสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้น ขึ้นเป็นหลังที่ 2 แล้ว
ย้ายนักเรียนส่วนที่เหลือทั้งหมดที่เรียนอยู่บริเวณวัด มาเรียนรวมกันและในปีต่อ ๆ มา ก็สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 หลังที่ 4 และหลังที่ 5
ตามลำดับ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

                                                                                                                                                                                                               

พ.ศ. 2496 

          โรงเรียนขออนุญาตเปลี่ยนอักษรย่อประจำโรงเรียนเดิมที่เคยใช้ อ.น.ว. เป็น อ.ว. เพราะโรงเรียนส่วนมากนิยมใช้อักษรย่อ 2 ตัว                                                                                                                                                                                         

พ.ศ. 2505

          โรงเรียนขออนุญาตเปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีแผนกในการเรียน 2 แผนก คือ แผนกวิทยาศาสตร์
และแผนกศิลปะ                                                                                                                                                                         

 

พ.ศ. 2507

          โรงเรียนใช้ธงและสีประจำโรงเรียน คือ สีส้ม – ขาว สีส้มหมายถึง สีประจำวันเกิดของอาจารย์คล้าย พงษ์เวช  (วันพฤหัสบดี)
ส่วนสีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ โดยที่ผ่านมาโรงเรียนมีการใช้ธงและสีร่วมกับโรงเรียนวัดทรงธรรม คือ  สีเหลือง – แดง 

 

พ.ศ. 2509

          โรงเรียนมิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้เริ่มมีการใช้ปรัชญาในการบริหารจัดการศึกษาว่า
สิกฺขกาโม ภวํโหติ  ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารโรงเรียนปรัชญาดังกล่าวนี้ได้รับ
ความกรุณาจากท่านเจ้าคุณราชธรรมวิสารทเป็นผู้คัดสรรให้                                                                                            

 

พ.ศ. 2516 

          เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนเปิดสอนระดับอนุบาลศึกษาได้ โรงเรียนเห็นว่าการศึกษาระดับนี้
มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเพื่อเป็นรากฐานของโรงเรียนต่อไป จึงได้เริ่มเปิดสอนระดับอนุบาลศึกษาและขออนุญาตยุบชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เนื่องจากมีจำนวนห้องเรียนไม่พอ

     

พ.ศ. 2518

          อาจารย์วงศ์ ท้วมชุมพร อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอำนวยวิทย์ได้ให้คติพจน์ประจำโรงเรียนคือ  ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ศีลธรรม
โดยยึดปรัชญาของโรงเรียนเป็นหลัก และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น   

 

พ.ศ.  2525

          มีการสร้างอาคารเรียนเป็นอาคาร ค.ส.ล. หลังแรก ซึ่งมี 3 ชั้น เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน 

 

พ.ศ. 2527

          โรงเรียนประสบอัคคีภัย  ทำให้อาคารเรียนเรือนไม้ 2 หลัง คืออาคารหลังที่ 2 และหลังที่ 4 ได้รับความเสียหาย จำนวน 24 ห้องเรียน

 

พ.ศ. 2531

          มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมหลังขึ้นมาอีก และมีชื่อว่า อาคารอนุสรณ์ 50 ปี เป็นอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น จำนวน 17 ห้อง
ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องจริยธรรม ห้องอำนวยการ ห้องพยาบาลและห้องประชุม ฯ  และในปีเดียวกันนั้นยังได้รับ
การแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดง

 

พ.ศ. 2533

          สร้างอาคารปิตานุสรณ์ เป็นอาคาร  ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 15 ห้อง ประกอบด้วยห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุด ห้องสำนักงานบริหารและห้องพักครู

 

พ.ศ. 2534

          ได้รับการการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น “ โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง”

          

พ.ศ. 2536

          ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น “ โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา "ขนาดใหญ่”

          

พ.ศ. 2538  

          ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 

พ.ศ. 2540

          สร้างอาคาร “คล้าย - ผัน พงษ์เวช” เป็นอาคาร  ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง แทนอาคาร 1 และอาคาร 4
ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสหกรณ์ ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ห้องอำนวยการ  และโรงอาหาร

 

พ.ศ.  2542

          ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การพัฒนาจิตพิสัย ในระบบการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา”
จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยศึกษาดีเด่น” จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

พ.ศ. 2543

          ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการได้รับการคัดเลือกให้เป็น
“โรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ (Modern School  Network : MSN)” จากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสถานศึกษา และชุมชนดีเด่นในการรวมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ ระดับจังหวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

พ.ศ.  2545

          ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด “สถานศึกษาที่ส่งเสริมมารยาทไทย” ระดับประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ตามโครงการงามอย่างไทยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

 

พ.ศ.  2546

          ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
รอบ 1 (ปีการศึกษา 2546 – 2548)  โดยได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีทุกมาตรฐาน
ซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่สูงสุดของเกณฑ์การประเมิน
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “โรงเรียนสดใส ปลอดภัยจากยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ” ของจังหวัดสมุทรปราการ

 

พ.ศ.  2547

          ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ จากกระทรวงสาธารณสุข

 

พ.ศ. 2548

          สร้างอาคารเรียนอนุบาล เป็นอาคาร ค.ส.ล.  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง แทนอาคาร 7 และอาคาร 8 ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น
ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักครู ห้องพยาบาล 
ห้องกิจกรรม ภาษาอังกฤษ ห้องดนตรีสากล
ห้อง little gym ห้องนาฏศิลป์ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์

 

พ.ศ.  2549

          ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 2
(ปีการศึกษา 2549 – 2553) โดยได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกมาตรฐาน ซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่สูงสุดของเกณฑ์การประเมิน
ได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาที่สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 
จากกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับโล่เกียรติคุณจากคณะลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่ให้การส่งเสริม และสนับสนุน
กิจการลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นอย่างดียิ่ง

 

พ.ศ.  2550

          กองลูกเสือโรงเรียนอำนวยวิทย์ ได้รับรางวัล “อภัย จันทวิมล ” เนื่องจากปฎิบัติตามคำปฎิญาณ ข้อ 2 “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”

 

พ.ศ. 2551

          ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง  ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ จากกระทรวงสาธารณสุข (ปีที่ 3)
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด “สถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทย” ระดับประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
จากสำนักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการส่งเสริมมารยาทไทยของ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม

 

พ.ศ. 2552

          ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง  ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการจากกระทรวงสาธารณสุข (ปีที่ 4)
ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โรงเรียนดีศรีอนุบาล ประจำปี 2552” จากสมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการได้รับมอบเกียรติบัตร
“โรงเรียนที่มีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2550-2551”

 

พ.ศ. 2553

          ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการให้เป็นโรงเรียนนำร่อง
โครงการคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ  

 

พ.ศ. 2554

         ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย จากสมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ
         ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับปฐมวัย จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

 

พ.ศ. 2555

          ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฐมวัย จากสมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ
          ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับปฐมวัย จากสมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ    

 

พ.ศ. 2556

          รางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจากสมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ
          ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์
จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                             

 

พ.ศ. 2557

          ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมลดรอยเท้าคาร์บอนในโรงเรียนจากการแข่งขันโครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก
จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED (Foundation for Environmental Education for
sustainable Development ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคธุรกิจเอกชน

 

พ.ศ. 2558

          ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ได้รับการรับรองคุณภาพ
ปีการศึกษา 2555 – 2558 จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
          ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมลดรอยเท้าคาร์บอนในโรงเรียนจากการแข่งขันโครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก
จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED (Foundation for Environmental Education for
Sustainable Development ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคธุรกิจเอกชน)
          ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมและสรรค์สร้างเยาวชนคนดี จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน
          ได้รับรางวัลโรงเรียนตัวอย่างด้านผู้ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย งานประกวดเยาวชนอาสา จาก บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
          โรงเรียนส่งเสริม Read Thailand อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านปีที่ 2 60 พรรษา นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

 

พ.ศ. 2559

          ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ได้รับการรับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 – 2560
          ได้รับรางวัลระดับ Silver ในโครงการ Eco Schools จาก WWF ประเทศไทย และ บริษัท อีเกีย ประเทศไทย (จำกัด)

 

พ.ศ. 2560

          ได้รับรางวัลระดับ Silver ในโครงการ Eco Schools จาก WWF ประเทศไทย และ บริษัท อีเกีย ประเทศไทย (จำกัด)
          ได้รับรางวัลโรงเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน
สสวท. รุ่นที่ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         

พ.ศ. 2561

          เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ป.1-ป.3 จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com